Make your own free website on Tripod.com

Our Lady of Fatima Parish, Digkilaan - Iligan City

Our Parish Priest
Home
PhotoGallery
The Fatima Story
Pastoral Plan
Mission in Action
Our Parish Priest
Our Youth
Contact Us
Welcome graphic

Our parish is a rural Christian community that strives to provide joyful worship of God and effective service to others. As Christ has given his Body and Blood for the life of humanity, may we who nourish ourselves at Christ's table in Our Lady of Fatima church become living instruments of Christ's presence of love, mercy and peace. Then all of us together will be more able to carry out Christ's mission of compassion in our community.
frchi.jpg

Maghigugmaay Kita!

Ang sukaranan sa pagkatawo ug pagka-Kristohanon sa matag usa kanato mao si Cristo. Kini kamatuoran gayod. Kay nganon, sa iyang kinatibuk-an kinabuhi gipakita si Cristo unsa gayoy tinuod nga pagkinabuhi isip tawo. Sa iyang misyon pa gani, tataw na kaayo nga si Cristo wala nagkinabuhi alang sa iyang kaayohan kondili alang lamang sa kaayohan sa katawhan. Kining batasan sa pagkamabination ug pagpakabana naghagit kanato, mga sumusunod ni Cristo, sa pagsusi pag-ayo sa atong mismong kinabuhi. Namati ba ta sa singgit sa tabang sa atong isigkatawo? Nagpakabana ba ta alang sa kalamboan sa uban? Basin ato ray kaugalingong kaayohan ang atong gialamahan; bahala na kun mamatay ang mga silingan nato sa sobrang kalisod ug pag-antos.

Kun mao kana, kinahanglan nga gikan karong adlawa mangurong kita'g kadiyot; mamalandong, magpausab sa kaugalingon, magpabag-o ta aron ang gamhanan grasya sa atong makagagahum sa tanan modangat kanato. Ngano? Kay ang anihon nato mao ra bunga sa atong gipugas. Kun magtanom tag mangga, mangga gihapon ang atong anihon pag-abot sa ting-ani. Kun mapugas tag ma-is, mais jud atong masanggi sa ting-ani. Busa kinahanglan nga kitang tanan isip mga binuhat sa Dios magkinabuhi sama sa atong Magbubuhat nga kanunay ga-alagad ug ga-atiman kanato bisag diha sa atong pagka-dili angay.

Usa ra gayod ang akong gipangayo sa atong tanan: Maghigugmaay kita! Kini ang gibalikbalik pagtudlo sa Balaan nga Kasulatan: Ang Dios gugma. Gani ang unang sulat sa atong kasamtangan Santo Papa Beneto XVI gingalan ug Ang Dios Gugma. Gugma unta ang kinabuhi sa mga kristohanon. Tungod kay, sa maka-usa pa, ang buot ipasabot sa pagkakristuhanon malitok lamang nato niining usa ka pulong: gugma. Tataw kaayo nga gihigugma sa Dios ang kalibotan. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Dili jud ni kaduhaduhaan! Kanunay ug hangtud sa kahangturan, buot ang Dios nga kita mga kristuhanon mahigugma usab sa kalibotan, sa katawhan, sa kabuhatan. Ngano kaha? Kay ang atong gugma mao ang timaan ug saksi alang sa uban sa dakong gugma sa Dios alang kanila. Mao nang hinungdan ngano, aron mapadayon ug mahingpit ang atong pagkamahigugmaon, gibilin sa Dios sa kalibotan ang simbahan, ang kahiusahan sa mga pinili ug katawhan niya: Kamo mga piniling katawhan sa Dios, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Tungod niini, binati kong mga kaigsuonan, kinahanglan nga maningkamot tang tanan diha sa pagsupak ug pagsalikway sa tanang matang sa pagkaulipon sa ka-akoakohan. Magkinabuhi ta diha sa tinuod nga pagka-igsuonan, tinuod nga paghigugmaay ug pagbination aron pinaagi sa atong maayong buhat ug pagpakabana magmalipayon tang tanan bisan tuod ania ta sa taliwala sa kalisod ug kapobrehon. Usahay dili malikayan nga kita mga kabos magbagulbol batok sa Dios ug usahay gani magduda ug naa ba gyoy Dios. Apan sa pagkatinuod, dili mao ang Dios ang angay natong bagulbolan kondili tawo mismo. Kay ang Dios gugma gayod. Ug ang iyang pagkagugma dili <tawhanong gugma> kondili Diosnon gugma, gugma nga tim-os kanunay, gugma nga walay puas, gugma nga makanunayon, mapadayonon ug malungtaron. O sa mubong pagkasulti, gugmang walay paglubad. Busa diha sa iyang pagka-Dios, buot ang Dios kanunay nga nga mapakita siya kining maong paghigugma pinaagi sa mga tawo isip puli kaniya ug saksi sa iyang gugma.

Ang gugma sa Dios wala gayod utlanan! Ang Dios nahigugma sa kabos, sa masakiton, sa gigutom, sa gidaugdaug, sa binilanggo ug uban pa, apan pinaagi kanato mga kristuhanon, nga unta maoy motabang, moduaw, mopakaon, modasig nga mabination sa tanan nga nag-antos. Kondili nato kini buhaton, sa ato pa dili na ta angay tawgon kristohanon kay si cristo nga atong gituohan ug gilauman naghalad sa tibuok niyang kinabuhi alang kanato tungod lamang sa iyang dili masukod nga gugma alang sa kalibutan.

Busa, minahal ug binati kong mga kaigsuonan, maghigugmaay ta! Mintras nagsangpit kita sa Dios ug atong Ginoo Hesu Cristo, ato sad sangpiton ang Inahan sa Manunubos, si Maria Birhen sa Fatima. Ingon sa gihapon nagbantay Si Maria karon ingon og mapinanggaong inahan ug nanalipod sa iyang gamhanan nga pangaliyupo sa banagbanag sa kahayag ni Cristo taliwala sa katawhan sa Dios. Busa ato siyang duolon ug sangpiton aron pinaagi sa iyang pangama ug pangaliya alang kanato magmalahutayong tang tanan diha sa paghigugma sa usag usa.

Inyong Ubos nga Alagad,
Fr. Chibuike 'Chi' Ojilere, CSSp.

Our Lady of Fatima Parish Digkilaan. 2006 All rights reserved